Sijoittajille

Clewat – puhdistaa maailman meret

Tietoisuus merten huolestuttavan huonosta tilasta kasvaa. Clewatin suomalainen innovaatio mahdollistaa jo tänään tehokkaat konkreettiset toimet. Investoinnit merien puhdistamiseen kasvavat räjähdysmäisesti juuri nyt. Siksi tarvitsemme rahaa kasvuun vastataksemme kysyntään. Tule mukaan rakentamaan ainutlaatuista ympäristöystävällistä kasvutarinaa sijoittamalla Clewatiin. Nyt.

 

Miksi Clewat?

Clewat Oy on suomalainen cleantech-kasvuyritys, joka on erikoistunut toimiviin teknologia- ja innovaatiopohjaisiin ratkaisuihin vesistöjen sekä ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Meidän missiomme on puhdas, muoviton ja haittakasveista vapaa meri innovaattorimme Johannes Myllykosken kehittämän mertenpuhdistuslaitteen avulla. 

Myllykoski sai idean innovaatiolleen vuoden 2010 Meksikonlahden öljykatastrofin jälkeen, kun hän huomasi, että merten ympäristöongelmien torjuntaan ei ole vielä kehitelty riittävän hyviä ratkaisuja. Myllykoskella heräsi halu vaikuttaa: tehdä laite, joka kerää öljyä isosti. Kehitystyön aikana Myllykoski ymmärsi, että hyödyntämällä veden virtausta, on mahdollista tehdä laite, joka öljyntorjunnan lisäksi pystyy puhdistamaan maailman meriä myös muovijätteestä ja haittakasvillisuudesta.

Helpolla laite ei ole syntynyt. Myllykoski on uhrannut sen kehitystyöhön tuhansia tunteja. Pienikokoisesta prototyypistä on kuitenkin kasvanut vajaassa kymmenessä vuodessa ainutlaatuinen alus, joka on jo toimintakykyinen sekä merillä että joissa, järvissä ja satama-altaissa. 

Merten muoviroska on yksi suurimmista ympäristöongelmistamme

Arvioiden mukaan maailman merissä on tällä hetkellä yli 150 miljoonaa tonnia muovijätettä ja meriin kulkeutuu vuosittain kymmenen miljoonaa tonnia muovijätettä lisää. Muoviroska valtamerissä on vaaraksi merieläimille ja merten ekosysteemeille, mutta myös ihmisten terveydelle.

Pääasiassa maa-alueilta peräisin oleva muovijäte kulkeutuu merivirtojen mukana pois rannoilta valtamerten keskelle, jossa roskat muodostavat valtavia jätepyörteitä. Pyörteissä kelluu paitsi muovia myös jätteisiin kuolleita kaloja, merinisäkkäitä ja lintuja. Muoviroska ei mereen jouduttuaan häviä minnekään, vaan se jauhautuu pikkuhiljaa mikroskooppisen pieniksi hiukkasiksi, mikromuoveiksi. Eläimet syövät muovia tai takertuvat siihen, jonka lisäksi mikromuovi päätyy lopulta osaksi ravintoketjua ihmisten elimistöön.

Maailmalla ei ole enää merialueita, joissa roskaa ei olisi. Joka minuutti yksi rekkalastillinen muovia dumpataan mereen. Meriä on kohdeltu kaatopaikkana ja seuraukset ovat nyt näkyvissä. Muoviroska on saatava pois vesistöistä mahdollisimman pian. Jos jatkamme roskaamista nykytahdilla, merissämme on vuoteen 2050 mennessä enemmän roskaa kuin kaloja.

Clewat – Puhtaamman ympäristön puolesta 

Clewat on suomalainen, ekologinen ja ilmastoystävällinen virtauttamiseen perustuva innovaatioperhe. Clewatin ratkaisut ovat toimiviksi testattuja ja pilotoituja. Clewatilla on patenttiprosessit meneillään (hakemukset käsittelyssä) useampien patenttien osalta ja Clewat rakentaa kansainvälisesti kattavaa patenttiperhettä. 

Clewat Cleansweep

Meillä Clewatissa on suomalainen innovaatio, joka on toimivin ratkaisu merten ympäristöongelmiin tällä hetkellä. Clewatin innovaatio perustuu veden virtauksen hyväksikäyttämiseen, jolloin on mahdollista saada pienellä energiamäärällä suurta tehoa.  Tuotteemme on Clewat Cleansweep -sarjan uuden sukupolven puhdistusalus. Alus kerää edessä olevien puomien avulla muoviroskan, öljyn ja haittakasvillisuuden suuaukolle, jossa veden virtausta säädellään niin, että erilaiset roskat ja epäpuhtaudet joutuvat aluksen kuljettimelle ja siitä edelleen lajiteltuina säiliöihin.

Cleansweep on hyvin skaalautuva, sillä puomien pituutta säätelemällä käsiteltävän alueen leveyttä voidaan kasvattaa jopa yli kilometrin mittaiseksi. Aluksella pystytään keräämään vedestä talteen jopa puolen millimetrin kokoiset partikkelit. Cleansweep-alukset ovat tällä hetkellä kooltaan seitsemän metriä pitkiä ja kaksi metriä leveitä. Alukset ovat tällä hetkellä rakennettu konttiin mahtuviksi kokonaisuuksiksi, jolloin niitä pystytään kuljettamaan helposti ympäri maailmaa. 

Jo yksittäisellä Cleansweep-aluksella on mahdollista kerätä yli 200 kuutiota roskaa ja haittakasvillisuutta tunnissa. Aluksia skaalamaalla suuremmaksi tai ketjuttamalla useita aluksia, on mahdollisuus erittäin suuriin keräysvolyymeihin. Virtauttamiseen perustuva tekniikka ei aiheuta vesistöille mekaanista rasitusta, eikä toiminnalla ole negatiivisia ympäristövaikutuksia. Tällä hetkellä on vireillä paljon erilaisia merihankkeita, mutta Myllykosken kehittämä puhdistuslaite on yksi harvoja konkreettisia ratkaisuja, joka myös toimii.

Clewat Oy ei ole pelkästään merivesistönpuhdistukseen perustuva yhtiö. Clewatilla on toimivat ratkaisut myös jokien puhdistukseen, lumenhallintaan sekä ilmanpuhdistukseen. Kaikki Clewatin ratkaisut perustuvat tehokkaaseen veden virtauttamiseen.

Clewat Riverwheel

Clewatin kehittelemä jokipyörän prototyyppi on kelluva ja täysin energiariippumaton ratkaisu, joka asennetaan kiinteästi jokien virtauspaikoille. Jokipyörällä pystytään tehokkaasti ehkäisemään roskien päätymistä meriin. Useiden arvioiden mukaan yli puolet meriin päätyvästä muoviroskasta tulee juuri jokien kautta. Riverwheel soveltuu myös teknologisesti ja infrastruktuurisesti kehittymättömille alueille.

Clewat Snowhow

Lumen sulattaminen on ongelma monilla tiheästi rakennetuilla alueilla. Perinteiset ratkaisut lumen sulattamiseen, kuljetuksen tai varastointiin ovat ympäristön ja/tai ilmastonmuutoksen näkökulmasta haitallisia. Clewatin lumenhallinnan ratkaisussa lumesta saadaan kustannustehokkaasti eroteltua merkittävä osa haitallisista aineista ja tarvittaessa johdettua loput vedenpuhdistamoon viemäriverkoston kautta. Lumen sulatuksessa apuna käytetään virtaavan veden voimaa ja meriveden lämpötilaa tai kaukolämpöverkoston hukkalämpöä ja uusiutuvaa energiaa. Prosessin läpi kulkeva lumi ja vesi suodatetaan, ja jätteet kerätään talteen. Koko prosessi toimii ilman hiilipäästöjä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä, lukuun ottamatta lumen paikalle kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. Clewatin hajautettu malli kuitenkin myös lyhentää lumen kuljetusmatkoja ja siten vähentää matkoihin liittyviä ympäristövaikutuksia.

Clewat Cleair

Clewatin virtauttamisinnovaatio soveltuu myös laajan mittakaavan ilman puhdistamiseen. Ratkaisua on testattu ja pilotoitu haastavassa teollisessa ympäristössä erinomaisin tuloksin. Clewat Cleair soveltuu kaupunkitason ilman puhditukseen ja teollisiin tuotantolaitoksiin. Ratkaisussa ilmaa virtautetaan ja törmäytetään veteen partikkeleiden poistamiseksi ilmasta nopeasti ja tehokkaasti. Esimerkkikohteena on teollinen hiekkapuhallushalli.
 

Markkinapotentiaali

Maailma on vihdoin herännyt muoviroskaongelmaan ja valtiot ja järjestöt ovat avanneet rahastoja merien ja vesistöjen puhdistukseen. Paikallisia puhdistustarpeita on myös kaupallisilla toimijoilla muovikeskittymien vaarantaessa esimerkiksi turismin kassavirtoja. Järjestöjen ja aktivistien tekemän pohjatyön jälkeen merimuovimaailma on valmis kaupalliselle kasvulle ja skaalattaville ratkaisuille seuraavien vuosien aikana.

Muoviongelmaa vastaan taistellaan nyt laajalla rintamalla. National Geographic (Planet or Plastic) ja Yle (I Love Muovi) ovat esimerkkejä mediatoimijoista, jotka nostavat muoviongelmaa esiin. 4Ocean ja OceanCleanUp ovat esimerkkejä ei-kaupallisista merkittävistä hankkeista taistelemassa merten muoviongelman ratkaisemiseksi. Nuo edelläkävijät ovat lisänneet tietoisuutta ongelmasta ja luoneet omia alustavia ratkaisumallejaan, joiden kokemuspohja mahdollistaa Clewatin kaupallisen ja kustannustehokkaan ratkaisun nopeamman käyttöönoton laajassa mittakaavassa.

Clewatin ratkaisuilla on erittäin isot ja valtavasti kasvavat markkinat ja kyseisten markkinoiden merkittävien alasegmenttien osalta Clewatilla on selvä etumatka testatun toimivuuden, ekologisen kestävyyden ja kustannustehokkuuden osalta. Ympäristöteknologian markkina globaalisti vuositasolla on USA:n kauppaministeriön mukaan 1 200 miljardia dollaria. Clewat toimii jo koko globaalilla markkinalla, mutta maakohtaista etenemistä toteutetaan valikoivasti ja harkitusti.

Lumensulatuksen eettisistä ongelmista esimerkkeinä toimivat esimerkiksi Bostonin, Oslon ja Helsingin kaupungeissa käydyt julkiset keskustelut edelleen käytössä olevista ekologisesti kestämättömistä ratkaisuista lumenhallinnassa. Clewatin ilmastoystävällinen ja roskarasituksen torjuva ratkaisu on kyseisellä markkinalla ekologisesti poikkeuksellisen merkittävä edelläkävijä. Lumensulatuksen ja lumenhallinnan markkinat ovat markkinatutkimuslaitoksen mukaan yllättävän suuret, miljarditasolla vuosittain.

Clewatin oman arvion mukaan Clewatin tuotteiden markkina suppeasti tarkasteltuna on noin 8,5 miljardia tällä hetkellä ja Clewatille vahvoja painotuksia käytetään n. 10 % valinnoista. Seuraavien viiden vuoden kuluessa suppea markkina kasvaa arviomme mukaan kooltaan noin 30 miljardiin ja yli kolmanneksessa markkinasta valinoissa painottuvat Clewatin vahvat arvot. Laskelmissamme arvioimme kilpailevamme käytännössä noin puolella markkinasta maantieteellisesti. Omana markkinasegmenttinään Clewat pitää markkinan osaa, jossa ympäristöpainotuksia huomioidaan eniten.

Clewat pyrkii keskipitkällä aikajänteellä 20% markkinaosuuteen, joka tarkoittaa omassa alasegmentin osassa jopa yli 1 miljardin liikevaihtoa. Vaihtoehtoisella tavalla tiukemmin lasketulla markkinan alasegmentillä tavoiteltava 25% markkinaosuus antaisi 500 miljardin euron laskennallisen vuosittaisen liikevaihdon. 

Yhtiö tiedostaa ja tunnistaa haasteet noin korkeiden liikevaihtolukujen saavuttamisessa käytännössä verrattain lyhyessä ajassa. Markkinan, toimintatapojen ja arvopainotusten murros avaa kuitenkin näkemyksemme mukaan poikkeuksellisen mahdollisuuden. Clewat on näkemyksemme mukaan erinomaisesti positioitunut sekä hyödyntämään että edistämään tuota murrosta.

Kasvava tarve kestävään, ekologiseen ja ilmastoystävälliseen ympäristötyöhön toteutettuna kustannustehokkaasti avaa Clewatin innovaatiolle, teknologialle ja palvelullistamiselle realistisen ekspontentiaalisen kasvun mahdollisuuden. Pyrimme merkittävään globaaliin ja paikalliseen positiiviseen ympäristövaikutukseen toimillamme ja yli 200 operoitavaan yksikköön ja 10 miljoonan kuukausiliikevaihtoon jo vuoden 2023 aikana tai aiemmin.

Kilpailutilanne

Vesistöjen haittakasvintorjunta on perustunut suurelta osin pienen mittakaavan paikallisiin ratkaisuihin ja pienempiin teollisiin toimijoihin. Koska ongelmien torjuntaan käytetyt varat ovat kasvaneet voimakkaasti, mistä esimerkkinä USAn Floridassa liittovaltion n. 5 miljardin dollarin hätärahoituksen turvin tehtävä sinilevän torjunta ja muiden vesistöongelmien torjunta, ala kasvaa nyt ja arvioimme mukaan myös tulevina vuosina voimakkaasti. Yksi Clewatin Cleansweep-aluksista on parhaillaan Floridassa pilotoimassa. 

Kilpailevia toimijoita löytyy sekä Yhdysvalloista, Euroopasta, että esimerkiksi Kiinasta, mutta tarkasteltuihin kilpailijoihin varratuna Clewatilla on selkeä teknologia-etu. Kilpailija-analyysissä ei ole löydetty tahoja, jotka tekisivät vesistöjen haittakasvi-keräystä ilman mekaanista rasitusta keräyksessä, mikä on olennaista esimerkiksi myrkyllisiä leviä tai kasveja kerättäessä.

Öljyntorjunnassa toiminta on vakiintunutta ja kilpailijakirjosta löytyy muun muassa suomalainen Lamor. Clewat on perinteisiä ratkaisuja tehokkaampi esimerkiksi kevyissä öljyissä ja tyypillisesti luonnossa esiintyvissä pienehköissä vuodoissa, joissa öljy on ohuena kerroksena vesistöissä. Clewatin ratkaisun monikäyttöisyys luo kustannustehokkuutta ja Clewatin palveluliiketoimintamalli helpottaa ostamista. Clewatin mallin skaalautuvuus ja paikallinen helppokäyttöisyys mahdollistavat ratkaisun hyödyntämisen lähes kaikissa potentiaalisissa käyttökohteissa.
 

Liiketoimintamalli

Clewat tarjoaa puhdistusta helppona pakettina ja kiinteänä hintanta. Liiketoimintalogiikka perustuu siihen, että tarjotaan saatavuutta ja puhdistusta palveluna pyrkien pitkäaikaisiin sopimuksiin.

Mitä on saatu aikaan tähän mennessä?

Johannes Myllykoski voitti innovaatiollaan, mertenpuhdistusaluksen prototyypillään, Ålandsbankenin Itämeriprojektin pääpalkinnon vuonna 2018. Helmikuussa 2019 valmistui ensimmäinen Clewat Cleansweep-sarjan uuden sukupolven alus ja aluksillamme on kerätty käytännön kokemusta jo yli kymmenestä eri maasta.

Syyskuussa yksi aluksistamme lähti Yhdysvaltojen Floridaan, jossa Clewatilla on käynnissä pilottiprojekti rehevöityneiden vesistöjen puhdistamiseksi. Clewat puhdistaa Floridassa sijaitsevaa Lake Okeechobee-järveä, joka on pahasti rehevöitynyt läheisiltä pelloilta valuneiden ravinteiden takia. Kerätty ravinne ja biomassa on tarkoitus kierrättää uudelleen kasvien kasvualustaksi levittämällä se takaisin pelloille sellaisessa muodossa, että ravinteet eivät pääse valumaan uudelleen vesistöön. Pilottihankkeen tarkoituksena on parantaa vesistön tilaa ja vähentää levän kasvumahdollisuuksia.

Lisäksi Clewat on tehnyt aiesopimuksen Etiopian vesi-, kastelu- ja energiaministeriön kanssa Etiopian suurimman järven, Lake Tanan, puhdistamiseksi. Lake Tana kärsii huomattavasti vesihyasintin liikakasvusta, joka vaarantaa koko järven ekologista tilaa ja sitä kautta alueella olevia toimintoja, kuten sähkötuotanto-, maa- ja kalataloutta. 

Miksi sijoittaa Clewatiin?

 1. Suuri kymmenien miljardien markkina voimakkaassa kasvussa ja akuutti tarve ratkaisuille.
 2. Clewatilla tällä hetkellä paras olemassa oleva ratkaisu. Meillä on oikea tuote valmiina oikealla hetkellä. Innovaatio on osoitettu toimivaksi myös lumen ja jään sulattamisessa sekä ilmanpuhdistuksessa.
 3. Testattu, toimiva ja ainutlaatuinen tuote.  Ydinteknologiamme on valmis käytettäväksi. Olemme osoittaneet teknologian toimivuuden. 
 4. Suureen kasvupotentiaaliin nähden maltillinen arvostustaso.
 5. Erinomainen tiimi, jota vahvistetaan annin avulla.
 6. Ajoitus oikea, merkitys suuri, luonnollinen exit- mahdollisuus.
 7. Olet mukana pelastamassa planeettaamme.

Osakesijoitukseen kansainvälistyvään kasvuyhtiöön liittyy aina suuri riski. 

Kansainvälistymisen ja menestyksen mahdollistava tiimi

Clewatilla on tällä hetkellä sitoutunut ydintiimi, joka mahdollistaa kansainvälistymisen ja kasvun, ja jolla on kokemusta merkittävien hankkeiden onnistuneesta toteuttamisesta. Clewatin tiimissä yhdistyy ainutlaatuisella tavalla kokemus, innovatiivisuus ja erilaisten toimintamallien etsiminen, systemaattisuus ja joustava, luova toiminta. Kuuden hengen ydintiimi koostuu ammattilaisista, joilla on kokemusta laajalta alueelta kattaen muun muassa tuotekehittelyn, tuotannon, laadunvarmistuksen, markkinoinnin ja rahoituksen osa-alueet. Annin toteutumisen yhteydessä ydintiimiä vahvistetaan muutamalla avainalueiden kokeneella osaajalla.

Johannes Myllykoski on kokenut perheyrittäjä, Clewatin toimintamenetelmän kehittäjä ja yrityksen perustaja. Aikaisemmassa työssään Johannes on ollut mukana öljyntorjuntalaitteistojen kehityksessä ja testauksessa Blaxar Oy:ssa, jonka lisäksi hän on ollut kehittämässä ja tehostamassa teollisuuden tuotantolinjoja. Johanneksen vahvuudet ovat tuotekehityksessä ja metallien pintakäsittelyssä. Johannes pitää kalastuksesta ja retkeilystä sekä luonnossa samoilusta. Työssään häntä inspiroikin ajatus siitä, että myös tulevaisuudessa olisi mahdollista saada kalaa tuoreena merestä.

Janne Saarikko on Clewatin toimitusjohtaja, jolla on laaja kokemus liiketoiminnan kasvattamisesta, johdannaisista ja pääomamarkkinoista pöydän eri puolilta. Janne on toiminut Pohjolan suurimman pankin ja sen edeltäjien markets-osaston eri tehtävissä muun muassa Merita Pankissa ja Nordeassa. Sampo/Danske-konserneissa hän on toiminut sekä pankkitoiminnan johtotehtävissä että johtavan henkivakuutusyhtiön johtoryhmässä. Saarikolla on myös kokemusta First North -listautuneen yrityksen perustamisesta ja kasvuyritysten kansainvälistymisen toteuttamisesta (esim. Sports Tracker). Jannella on vahva palo pelastaa planeettamme seuraaville sukupolville.

Hannu Mäkelä on Clewatin operatiivinen johtaja ja pitkän linjan yrittäjä, joka on ollut mukana perustamassa ja rakentamassa useita yrityksiä. Sitä mitä Hannu ei osaa, hän opettelee. Työtehtäviä on kertynyt uran aikana monipuolisesti aina teknisestä johtajasta toimitusjohtajan tehtäviin. Uransa aikana Hannu on ollut rakentamassa, suunnittelemassa ja toteuttamassa yli tuhat kuntosalia Suomessa.

Markus Hautala on Clewatin osakas ja hallituksen jäsen. Markus on vahva sijoitusmarkkinoiden ammattilainen, myynnin ja markkinoiden tuntija, ja hän toimii tällä hetkellä sijoittajana useissa kasvuyrityksissä. 

Meri Maijala on Clewatin markkinointi- ja viestintäpäällikkö, helposti innostuva ja haasteista syttyvä entinen ammattiampumahiihtäjä. Lapista helsinkiläistynyt luontoihminen, joka haluaa suurella sydämellä ja intohimolla vaikuttaa tulevaisuudessa siihen, että meret pysyvät puhtaina ja uimakelpoisina jatkossakin. Meri on opiskellut Itä-Suomen yliopistossa mediakulttuuria ja viestintää sekä markkinointia ja johtamista. Aikaisempaa työkokemusta erityisesti viestinnän parista –tiedottajan ja toimittajan tehtävistä.

Lassi Kaikkonen on Clewatin teollinen muotoilija, joka on erikoistunut tuotekonseptointiin ja kulkuneuvojen muotoiluun. Yli kymmenen vuoden työkokemus muun muassa kulutuselektroniikan ja kulkuneuvojen suunnittelusta aina raskaan koneteollisuuden tuotteisiin. Lassilla on halu kehittää tuotteista helppokäyttöisiä, toimintavarmoja ja ympäristöystävällisiä. Lassilla on lisäksi vahva kokemus brändien rakentamisesta ja visualisoinneista. Työskentelee muotoilukonsulttina ja on osakkaana myös muissa yrityksissä.

 
 

Näin ostat osakkeita

 • Lisää osake ostoskoriin. Siirry ostoskori-sivulle, jossa pääset syöttämään haluamasi osakemäärän. Päivitä ostoskori. Minimisijoitus on 150 osaketta.
 • Siirry kassalle. Täytä nimesi, sähköpostiosoitteesi ja lähetä tilaus.
 • Kun olet lähettänyt tilauksen osakkeiden maksutiedot sekä allekirjoitettava merkintäsitoumus avautuvat tilausvahvistus-sivulle.
 • Täytä, allekirjoita ja lähetä merkintäsitoumus. Merkintäsitoumus allekirjoitetaan sähköisesti. Tarvitset sopimuksen sähköiseen allekirjoittamiseen verkkopankkitunnuksia. Saat kopion merkintäsitoumuksesta sähköpostiisi.
 • Maksa merkintäsitoumus.
 • Osakkeiden omistajuus siirtyy sinulle, kun kauppasumma on kokonaisuudessaan Clewat Oy:n tilillä.
 • Merkinnät hyväksyy hallitus ja merkinnät merkitään yhtiön osakkaiden luetteloon merkinnän tultua rekistöröidyksi PRH:hon.
Tavoite

978 690 €

 • Omistusosuutta jaossa 19,70 %

  Olettaen, että osakeanti toteutuu täysimääräisenä.

Lisätietoja ja ehdot:

Osakeanti

 • Yrityksen nimi Clewat Oy
 • Rahoituksen määrä maksimissaan 978.690 EUR
 • Jaettava omistusosuus 19,70 %

  Olettaen, että osakeanti toteutuu täysimääräisenä ja yhtiön vaihtovelkakirjat konvertoidaan kokonaisuudessaan.

 • Osakelaji Äänivaltainen
  B-sarjan osake
 • Osakkeen hinta 6,46 EUR

  Minimisijoitus 150 osaketta. Tarjolla on korkeintaan 151 500 osaketta.

 • Osakkeiden nykyinen lukumäärä 10.000 A-osaketta, 607.500 B-osaketta

  Osakemäärä olettaen vaihtovelkakirjan täysi konversio.

 • Osakekanta täyden diluution jälkeen 10.000 A-osaketta, 759.000 B-osaketta

  Osakemäärä olettaen vaihtovelkakirjan täysi konversio.

 • Arvonmääritys (premoney) 3.989.050 EUR
 • Arvonmääritys Osakeannin jälkeen 4.967.740 EUR
 • Arvioitu liikevaihto 2020 (ennuste) 2.800.000 EUR
 • Loppupäivä 30.11.2019

  Anti voidaan keskeyttää aiemmin

 • Sijainti Kokkola
 • Toimiala Ympäristönsuojelu-palvelut, vesistöjenpuhditusalukset ja ekologinen lumenhallinta
 • Yhteyshenkilö Janne Saarikko
Vieritä ylös